Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, του Τμήματος Χημείας και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Αναλυτικά:

Απαιτείται η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, όπως της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής ή ρώσικης γλώσσας με τα κριτήρια που καθορίζονται για την καλή γνώση των γλωσσών αυτών στα αντίστοιχα παραρτήματα των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης να ελέγχει με εξέταση τις γνώσεις των υποψηφίων στη χημική ορολογία. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999 και του Ν. 3149/2003, (β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Όλοι/ες οι αλλοδαποί/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν επαρκή για την παρακολούθηση των μαθημάτων γνώση της Ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου, σύμφωνα με το Ν. 2413/1996, άρθρο 10, παράγρα­φος 1, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή με το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχο­λείου της Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του/της υποψηφίου/ας.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που πραγματοποιείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017:(α)ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους, (β) η επίδοσή τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης του Δ.Μ.Σ., (γ) η επίδοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, και η συνάφεια της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, (δ) οι δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών, (ε) η πιθανή συναφής ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους, (στ) η πρώτη προτιμώμενη ειδίκευση στην αίτησή τους (ζ) η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαποί, (η) η προσωπικότητα τους, που εκτιμάται από συνέντευξη στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. (θ) υπάρχων άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και (ι) υπάρχουσα διδακτορική διατριβή. Τα κριτήρια αυτά μοριοδοτούνται με Αλγόριθμο Μοριοδότησης, που εγκρίνεται ή τροποποιείται από την ΕΔΕ και περιγράφεται στο επόμενο άρθρο. Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση δύο ειδικεύσεων στο Π.Μ.Σ. ταυτόχρονα.

Ο Αλγόριθμος μοριοδότησης περιλαμβάνει τα παρακάτω 10 κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση). Ο ελάχιστος αριθμός για να είναι επιλέξιμος ένας υποψήφιος είναι τα 50,00 μόρια και ο μέγιστος αριθμός τα 100,00 μόρια. Η βαθμολογία μοριοδότησης υπολογίζεται αθροιστικά με ακρίβεια μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

1ο Κριτήριο: Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος 30%:  μέγιστος αριθμός μορίων 30: Αν κάποιος υποψήφιος έχει εκκρεμή μέχρι 2 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας του Π.Μ.Σ. με συμβατικό βαθμό «5», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Χρησιμοποιείται ανηγμένος βαθμός πτυχίου ανάλογα με τα έτη που απαιτήθηκαν για την αποφοίτηση.

2ο Κριτήριο: Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη ειδίκευση 15%:  μέγιστος αριθμός μορίων 15: Ο μέσος όρος μέχρι τεσσάρων σχετικών με την ειδίκευση μαθημάτων. Αν υπάρχουν μόνο τρία σχετικά μαθήματα, ο μέσος όρος εξακολουθεί να υπολογίζεται από το άθροισμά τους δια 4, θεωρώντας ότι το τέταρτο είναι 0. Αντίστοιχα και όταν υπάρχουν μόνο 2 ή 1 ή 0 συναφή.

3ο Κριτήριο: Πτυχιακή Εργασία 10%: μέγιστος αριθμός μορίων 10: Πτυχιακή εργασία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με την ειδίκευση του ΠΜΣ, παίρνει 10 μόρια. Πτυχιακή εργασία που απλώς εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της Χημείας παίρνει 8 μόρια. Πτυχιακή εργασία σε άλλα επιστημονικά πεδία παίρνει 5 μόρια. Ο αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται κάθε φορά επί το βαθμό της πτυχιακής εργασίας.

4ο Κριτήριο: Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις 2%: μέγιστος αριθμός μορίων 2: Δημοσιευμένη εργασία σε περιοδικό με κριτές παίρνει 2 μόρια  στην περίπτωση που η δημοσίευση είναι σχετική με το αντικείμενο της ειδίκευσης του ΠΜΣ, και 1 μόριο σε περίπτωση που δεν είναι σχετική με το αντικείμενο. Με 1 μόριο μοριοδοτείται η ανακοίνωση σε συνέδριο ανεξαρτήτως συνάφειας.

5ο Κριτήριο: Ξένες Γλώσσες 3%: μέγιστος αριθμός μορίων 3: Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως πιστοποιείται από ξενόγλωσσα μαθήματα του πτυχίου, χωρίς άλλον τίτλο, παίρνει 1 μόριο. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο παίρνει 2 μόρια. Η γνώση δύο ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών με τίτλους παίρνει συνολικά μέχρι 3 μόρια.

6ο Κριτήριο: Συνέντευξη 25 %: μέγιστος αριθμός μορίων 25: Η μη συμμετοχή υποψηφίου στη συνέντευξη δεν μοριοδοτείται.

7ο Κριτήριο: Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση 10%:  μέγιστος αριθμός μορίων 10: Η αποδεδειγμένη και σχετική με την αιτούμενη ειδίκευση του ΠΜΣ Επαγγελματική ή Ερευνητική Εμπειρία, ορίζεται ως ετήσια τουλάχιστον επαγγελματική απασχόληση. Επαγγελματική εμπειρία 1 έτους ισοδυναμεί με 1 μόριο.

8ο Κριτήριο: Δήλωση 1ης προτίμησης 2 %: %: μέγιστος αριθμός μορίων 2: Ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 2 μόρια στην ειδίκευση του ΔΠΜΣ που δηλώνει ως 1η προτίμηση.

9ο Κριτήριο: Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 1 %: μέγιστος αριθμός μορίων 1.

10ο Κριτήριο: Κατοχή διδακτορικού διπλώματος 2 %: μέγιστος αριθμός μορίων 2.  

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί και οι δύο υποψήφιοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.